Ogłoszenie - I Ns 661/19

Sygnatura akt I Ns 661/19


POSTANOWIENIE


Gorzów Wielkopolski, dnia 28 stycznia 2020 r.

 

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim I Wydział Cywilny w następującym składzie:
Przewodniczący sędzia Agata Smolińska
po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2020 r. w Gorzowie Wielkopolskim na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku małoletnich Samuela Kulczyckiego, Wanessy Kulczyckiej, Alana Kulczyckiego reprezentowanych przez przedstawiciela ustawowego Kingę Kulczycką
złożenie wykazu inwentarza

postanawia


I. ogłosić o złożeniu wykazu inwentarza przez małoletnich Samuela Kulczyckiego, Wanessy Kulczyckiej, Alana Kulczyckiego reprezentowanych przez przedstawiciela ustawowego Kingę Kulczycką po Stanisławie Mirzyńskim PESEL 58042510353 zmarłym w dniu 29 maja 2016 roku w Gorzowie Wlkp., ostatnio stale zamieszkałym w Gorzowie Wlkp.
II. pouczyć, że:
a) ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt 1 k.p.c.).;
b) ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w związku z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).
c) osoby wymienione w pkt b (art. 637 § 1 k.p.c.) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Z poważaniem,
stażysta sądowy Alicja Czajka

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - I Ns 661/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-02-10
Publikacja w dniu:
2020-02-10
Opis zmiany:
b/d