ogłoszenie I Ns 514/22

OGŁOSZENIE

ogłosić na tablicy ogłoszeń sądu spadku oraz na stronie internetowej sądu o złożeniu wykazu inwentarza przez Andrzeja Tucholskiego po Mirosławie Teresie Jach (córce Kazimierza i Henryety), zmarłej w dniu 18 września 2008 roku w Gorzowie Wlkp., ostatnio stale zamieszkałej w Gorzowie Wlkp.,
ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt 1 k.p.c.).; ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w związku z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.); wymienione podmioty mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. art. 6381 § 4 k.p.c.).

Rejestr zmian dla: ogłoszenie I Ns 514/22

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Krzysztof Woźny
Opublikował:
Krzysztof Woźny
Dokument z dnia:
2022-11-10 14:10:11
Publikacja w dniu:
2022-11-10
Zmiany:
Podejrzyj