Ogłoszenie 1102-319/23 - asystent sędziego

Gorzów Wlkp., dnia 21 września 2023 r.

Prezes

Sądu Rejonowego

w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 bl. 10

tel.(95) 7256 465, fax (95) 7 256 850

e-mail: kadry@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

e-mail: www.gorzow-wlkp.sr.gov.pl

Prez. K. 1102-319/23

Ogłoszenie o konkursie na zastępstwo – usprawiedliwiona nieobecność –

stanowisko asystent sędziego

w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art. 155 § 2a oraz art. 155a § 1 i 2 ustawy z dnia 27.07.2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 217) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. 2013 poz. 1228) Prezes Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. ogłasza nabór w drodze konkursu, oznaczonego sygnaturą Prez. K. 1102-319/23 r. na stanowisko asystenta sędziego w ramach umowy o pracę na czas określony - zastępstwo – usprawiedliwiona nieobecność – w pełnym wymiarze czasu pracy (3/5 wymiaru II Wydział Karny, 2/5 wymiaru IX Wydział WOiNS) na okres 5 miesięcy z możliwością przedłużenia;

1. Nazwa i adres siedziby: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 bl. 10;

2. Oznaczenie konkursu: Prez. K. 1102-319/23;

3. Liczba wolnych stanowisk asystenta sędziego: jedno stanowisko na okres 5 miesięcy;

4. Wymagania:

Zgodnie z art. 155 § 2 ustawy z dnia 27.07.2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 217) w związku z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. 2013 poz. 1228) na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych
i obywatelskich;

2. jest nieskazitelnego charakteru;

3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;

4. ukończył 24 lata;

5. Wymagania dodatkowe:

1. znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym w stopniu umożliwiającym samodzielne sporządzanie dokumentacji w formacie Word, Excel oraz OpenOffice;

2. wysoka kultura osobista;

3. komunikatywność, operatywność i dobra organizacja pracy;

4. odporność na stres;

5. dokładność.

6. Wymagane dokumenty:

Osoby zainteresowane winny złożyć w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Chopina 52 bl. 10 pokój 305 albo za pośrednictwem operatora pocztowego w zamkniętej kopercie wraz z oznaczeniem numeru konkursu następujące dokumenty:

1. wniosek adresowany do Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. o zatrudnienie na stanowisko asystenta sędziego wraz z numerem telefonu kontaktowego;

2. własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;

3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Polsce na podstawie odrębnych przepisów;

4. oświadczenie, że nie jest prowadzone wobec kandydata postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie, że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

5. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich ;

6. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

7. zgodę na przetwarzanie danych osobowych kandydata na potrzeby konkursu.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

7. Termin składania dokumentów: do dnia 13 października 2023 r.

(w przypadku wysłania zgłoszenia za pomocą operatora świadczącego usługi pocztowe, decyduje data stempla pocztowego).

8. Termin, miejsce i zakres przedmiotowy konkursu.

Konkurs składa się z trzech etapów:

1. etapu pierwszego - selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,

2. etapu drugiego - testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa karnego i cywilnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz z pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego, wybrany przez kandydata

3. etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej

II ETAP KONKURSU ODBĘDZIE SIĘ DNIA 26 października 2023 r. od godz. 10.00 w sali nr 121 Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Chopina 52 blok 10.

Lista osób dopuszczonych do drugiego etapu konkursu zostanie ogłoszona do dnia 18 października 2023 roku na stronie internetowej sądu (www.gorzow-wlkp.sr.gov.pl) będącej jednocześnie Biuletynem Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. ul. Chopina 52 bl. 10.

Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów, także osoby, które nie będą spełniały warunków ustawowych, nie zostaną dopuszczone do dalszego etapu postępowania konkursowego.

Dodatkowych informacji dotyczących konkursu można uzyskać w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. pod numerem telefonu (95) 725 64 65.

Wiceprezes Sądu Rejonowego

w Gorzowie Wlkp.

SSR Dorota Bobrowicz

Klauzula obowiązku informacyjnego

dla kandydatów na stanowisko asystenta sędziego i referendarza sądowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, że:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z procesem rekrutacyjnym w zakresie realizowanych zadań jest: Prezes Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. ul. Chopina 52 bl. 10, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 7256 462, e-mail: sekretariat@gorzow-wlkp.sr.gov.pl
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. ul. Chopina 52 bl. 10, 66-400 Gorzów Wlkp.: e-mail: iod@gorzow-wlkp.sr.gov.pl
Pani/Pana dane osobowe wskazane w podaniu, CV, oświadczeniach, dokumentach, kopiach dokumentów, świadectw, dyplomów, certyfikatów itp., przetwarzane będą w celu realizacji zadania Administratora związanego z procesem rekrutacji. Podanie danych osobowych wymaganych w ogłoszeniu na nabór  jest niezbędne w celu udziału w procesie ogłoszonej rekrutacji. Niepodanie tych danych może skutkować wykluczeniem z procesu rekrutacji. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO.
Podanie przez Panią/Pana dodatkowych danych osobowych, innych niż wymaganych w ogłoszeniu,  traktowane będzie jako udzielenie Administratorowi świadomej i wyraźnej zgody na ich przetwarzanie w celu procesu rekrutacyjnego zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a) RODO.
Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe na potrzeby rekrutacji na podstawie przepisów:
a) art. 221 art. 221a ustawy z dnia 26 czerwca 1974r - Kodeks pracy (Dz.U. 1974.24.141 z póź.zm)

b) art. 2 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. 2018.577 t.j);

c) art. 149, 155 Ustawy z dnia 27 lipca 2001r-Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U 2020.2072 t.j)

d) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni licząc od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego. W tym okresie będzie Pani/Pan miała/ł możliwość odebrania złożonych w procesie rekrutacji dokumentów. Po tym okresie zostaną one zniszczone. W sytuacji zakwalifikowania się Pani/Pana na listę rezerwową dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy licząc od przeprowadzenia ostatniego konkursu, zgodnie z art. 3b ust 5 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998r o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U 2018.577 t.j).
Dostęp do Pani/Pana danych osobowych (wewnątrz struktury organizacyjnej Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.) będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora Danych pracownicy Sądu i tylko w niezbędnym zakresie.
Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych podmiotom innym niż upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych.
Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy administrator jest zobowiązany prawnie do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie 1102-319/23 - asystent sędziego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-10-26 13:50:29
Publikacja w dniu:
2023-10-26
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-10-18 14:13:04
Publikacja w dniu:
2023-10-18
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-09-21 14:14:55
Publikacja w dniu:
2023-09-21
Zmiany:
Podejrzyj