Ogłoszenie 1001-242/23 - staż urzędniczy

      Dyrektor                                                             Gorzów Wlkp., dnia 11 lipca 2023 r.

Sądu Rejonowego

w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 bl. 10

tel.(95) 7 256 465, fax (95) 7 256 850

e-mail: kadry@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

e-mail: www.gorzow-wlkp.sr.gov.pl

 

oznaczenie konkursu: Prez. K. 1001-      /23

 

Dotyczy: konkurs na urzędnika

 

 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. ogłasza konkurs

 na staż urzędniczy / jedno (1) wolne stanowisko urzędnika sądowego

- 1 etat na wydziale w pełnym wymiarze

 

 

I. Wymagania:

 

1. wykształcenie minimum średnie ze zdanym egzaminem maturalnym, mile widziane wyższe I stopnia i dalsze

2. pełna zdolność do czynności prawnych,

3. nieposzlakowana opinia, wysoki poziom kultury osobistej,

4. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

5. przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

7. biegła umiejętność posługiwania się programem Word/Office, Exel,

8. znajomość metod i techniki pracy biurowej, zdolność analitycznego myślenia,  

9. umiejętność szybkiego pisania na komputerze, znajomość ortografii i interpunkcji,

 

II. Nadto pożądane:

 - doświadczenie w pracy czy praktyce zawodowej lub aktywizacja zawodowa w sądownictwie, znajomość ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, znajomość ustawy o urzędnikach państwowych, znajomość ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, umiejętności pracy w zespole;

- samodzielność, operatywność, kreatywność, komunikatywność, dokładność, szybka zdolność kojarzenia i logicznego myślenia, pomysłowość i wykazywanie własnej inicjatywy, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole.

 

 

Opis stanowiska:

Do obowiązków pracownika będzie należało m.in.:

1. protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach sądowych,

2. terminowe i prawidłowe wykonywanie zarządzeń sędziego i poleceń kierownika,

3. zakładanie i prowadzenie akt sprawy,

4. reklamowanie przesyłek,

5. sporządzanie projektów wpisów,

6. wysyłanie wezwań, zawiadomień, odpisów orzeczeń,

7. wykonywanie innych czynności z zakresu administracji sądowej.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

1. podanie i CV,

2. kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje,

3. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

5. oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych,

6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ogólnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.).

 

Kandydaci poddani zostaną wieloetapowemu konkursowi - sprawdzenie wiedzy, umiejętności, predyspozycji oraz zdolności ogólnych kandydata do wykonania obowiązków urzędnika.

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014, poz. 400).

 

Zgłoszenia kandydaci mogą składać w terminie do dnia:   31 lipca 2023 roku

w zamkniętej kopercie na adres:

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 blok 10, 66-400 Gorzów Wlkp.

Oddział Kadr pokój nr 305 - wraz z podaniem oznaczenia konkursu

lub osobiście.

 

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu wraz z podaniem miejsca i terminu przeprowadzenia konkursu będzie dostępna do dnia 04 sierpnia 2023 roku w gablocie budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. na parterze w budynku nr 10, oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. www.gorzow-wlkp.sr.gov.pl

 

 

 

        Dyrektor

Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

 

           /-/ Piotr Żukowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W PROCESIE REKRUTACYJNYM

 

Zgodnie z art. 13  ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. L 119 z 4.5.2016) – dalej RODO, informujemy, że:

1.        Administratorem Państwa danych osobowych jest:

a)        Prezes Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. ul. Chopina 52 bl. 10, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 72 56 462,  e-mail: sekretariat@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

b)       Dyrektor Sądu Rejonowego: ul. Chopina 52 bl.10, 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95 72 56 407,  e-mail: dyrektor@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

w zakresie realizowanych działań.

2.        Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: Sąd Rejonowy                       w Gorzowie Wlkp. ul. Chopina 52 bl. 10, 66-400 Gorzów Wlkp.: e-mail: iod@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

3.        Pani/Pana dane osobowe dostarczone zgodnie z ogłoszeniem (podanie, CV, oświadczenia, kserokopie dokumentów) będą przetwarzane w celu realizacji zadania Administratora Danych związanym z procesem rekrutacji. Podanie danych osobowych wymaganych w ogłoszeniu jest niezbędne w celu udziału w procesie rekrutacji. Nie podanie danych wymaganych w ogłoszeniu może spowodować wykluczeniem z procesu rekrutacji. Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się na podstawie art. 6 ust.1 lit.c) RODO, art. 221 i art. 221a kodeksu pracy, ustawy z dnia 18.12.1998r o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. 2018.577), rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.01.2008r w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U. 2014.400)

4.        W sytuacji podania przez Panią/Pana dodatkowych danych osobowych, innych niż wymaganych w ogłoszeniu Administrator Danych będzie traktował jako udzielenie świadomej i wyraźnej zgodny w rozumieniu art.6 ust.1 lit. a) RODO. Administrator informuje, iż w sytuacji danych podanych na postawie zgody może Pani/Pan w każdej chwili wycofać zgodę na ich przetwarzanie, jednakże nie będzie miało to wpływu na legalność ich przetwarzania przez Administratora do czasu wycofania zgody.

5.        Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 30 dni licząc od dnia zakończenia procesu rekrutacji. W tym okresie będzie miała/ł Pani/Pan możliwość odebrania złożonych dokumentów, po tym czasie zostaną one zniszczone. W sytuacji zaklasyfikowania się Pani/Pana na listę rezerwową kandydatów dokumentacja będzie przechowywana przez okres 12 miesięcy licząc od przeprowadzonego ostatniego konkursu, zgodnie z art. 3b ust. 5 ustawy z dnia 18.12.1998r o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. 2018.577).

6.        Dostęp do Pani/Pana danych osobowych (wewnątrz struktury organizacyjnej Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.) będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora Danych pracownicy Sądu i tylko w niezbędnym zakresie.

7.        Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie organy publiczne i podmioty upoważnione na podstawie odrębnych przepisów.

8.        Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu, a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9.        Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na profilowaniu, wycofania zgody, gdy dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody.

10.     Wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy Administrator Danych zobowiązany jest prawnie do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego.

11.     Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie 1001-242/23 - staż urzędniczy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-08-25 13:06:00
Publikacja w dniu:
2023-08-25
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-08-17 14:57:06
Publikacja w dniu:
2023-08-17
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-08-04 11:32:48
Publikacja w dniu:
2023-08-04
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-07-12 09:21:40
Publikacja w dniu:
2023-07-12
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-07-12 09:03:29
Publikacja w dniu:
2023-07-12
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-07-12 08:58:41
Publikacja w dniu:
2023-07-12
Zmiany:
Podejrzyj