obwieszczenie o licytacji Km 1664/17

TERMIN LICYTACJI ZNIESIONY

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KW GW1G/00082553/3


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. Ryszard Król na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22.04.2021r., o godz. 09:00 w auli na parterze w budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Myśliborskiej 30 w Gorzowie Wlkp. (front budynku - wejście z prawej strony) odbędzie się:

pierwsza licytacja

nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu nr 2591 o powierzchni 2.016,00m2, położonej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Sienkiewicza 9a.
Działka gruntu nr 2591 posiada kształt regularny przypominający prostokąt, zabudowana jest piwnicą, fundamentami betonowymi nie przedstawiającymi wartości rynkowej ani użytkowej.
Ogrodzona jest częściowo ogrodzeniem z siatki stalowej, ogrodzeniem murowanym oraz murem oporowym.

Działka porośnięta jest roślinnością trawiastą oraz drzewostanem - samosieje o zerowych wartościach użytkowych, przez działkę przechodzą podziemne sieci kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej, gazowej i telefonicznej.

Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

Przedmiotowa nieruchomość nie ma aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Z ustaleń dokonanych przez biegłego teren na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość wchodzi w teren zainwestowany funkcją usług ogólnomiejskich, skoncentrowanych o symbolu U - uchwała nr XVII/175/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30.09.2015r.
Dla w/w nieruchomości były wydawane decyzje:
- o warunkach zabodowy z dnia 30.01.2007r. - budowa budynku mieszkalnego wraz z miejscami postojowymi na najniższej kondygnacji
- o warunkach zabudowy z dnia 21.04.2009r. - budowa murów oporowych, infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu, budowa dojazdu do działki 2591 od ulicy Sienkiewicz
- o warunkach zabudowy z dnia 9.01.2012r. - budowa budynku zamieszkania zbiorowego (Dom Seniora) wraz z infrastukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz budowa zjazdu z pasa drogowego przy ul. Sienkiewicza

Dla przedmiotowej nieruchomości Wydział VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą oznaczoną KW: GW1G/00082553/3.

Właścicielem nieruchomości jest PNG Spółka o.o.

Suma oszacowania wynosi 410.400,00zł netto, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 307.800,00zł netto.

Wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT wynoszący 23%

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 41.040,00zł dzień przed licytacją.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo wpłacona na konto komornika w banku: PKO BP S.A. II O/Gorzów Wlkp. 26102019670000810200381350 dzień przed licytacją.

Rękojmia może być również złożona dzień przed licytacją w książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52/blok 10 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Licytacja odbędzie się w reżimie sanitarnym wynikającym z przepisów o zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19.

Galeria

Rejestr zmian dla: obwieszczenie o licytacji Km 1664/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Ryszard Król
Opublikował:
Ryszard Król
Dokument z dnia:
2021-04-20 07:22:16
Publikacja w dniu:
2021-04-20
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Ryszard Król
Opublikował:
Ryszard Król
Dokument z dnia:
2021-03-01 10:50:09
Publikacja w dniu:
2021-03-01
Zmiany:
Podejrzyj