obwieszczenie o licytacji Km 1250/19

TERMIN LICYTACJI ZNIESIONY

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW GW1G/00045586/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. Ryszard Król na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22.04.2021r., o godz. 10:00 w auli na parterze w budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Myśliborskiej 30 w Gorzowie Wlkp. (front budynku - wejście z prawej strony) odbędzie się:

druga licytacja

Nieruchomości składającej się z niezabudowanych działek gruntu oznaczonych numerami 1859/3 oraz 1859/5 o łącznej powierzchni 2.413,00m2, będącej w użytkowaniu wieczystym do dnia 5.12.2089r., położonej w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Wał okrężny.

Działka 1859/3 posiada powierzchnię 1.221,00 m2, kształt działki regularny przypominający prostokąt, teren działki zasadniczo płaski, korzytsny, działka porośnięta jest roślinnością trawiastą oraz drzewostanem.
Działka nie posiada usankcjonowanego dostępu do drogi publicznej, wchodzi w obszar planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. o symbolu U1 - tereny usług.

Działka 1859/5 posiada powierzchnię 1.192,00 m2, kształt działki regularny przypominający prostokąt, teren działki zasadniczo płaski, korzystny, działka porośnięta roślinnością trawiastą oraz drzewostanem.
Działka nie posiada usankcjonowanego dojazdu do drogi publicznej,wchodzi w obszar planu wchodzi w obszar planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. o symbolu U2 - tereny usług

Działki nr 1859/3 oraz 1859/5 są rozdzielone od siebie w taki sposób, że nie stykają się ze sobą.

Działki uzbrojone są w urządzenia infrastruktury technicznej (w tym z dala czynne, przy drodze): instalację kanalizacji sanitarnej, instalację elektroenergetyczną, instalację gazową, instalację wodną.

Właścicielem przedmiotowej nieruchomości jest "Ertrans" spółka z o.o.

Dla przedmiotowej nieruchomości Wydział VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą oznaczoną KW: GW1G/00045586/2

Suma oszacowania wynosi 489.900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 326.600,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 48.990,00zł dzień przed licytacją.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo wpłacona na konto komornika w banku: PKO BP S.A. II O/Gorzów Wlkp. 26102019670000810200381350 dzień przed licytacją.
Rękojmia może być również złożona dzień przed licytacją w książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52/blok 10 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Licytacja odbędzie się w reżimie sanitarnym wynikającym z przepisów o zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID - 19

Rejestr zmian dla: obwieszczenie o licytacji Km 1250/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Ryszard Król
Opublikował:
Ryszard Król
Dokument z dnia:
2021-04-20 07:20:36
Publikacja w dniu:
2021-04-20
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Ryszard Król
Opublikował:
Ryszard Król
Dokument z dnia:
2021-02-19 10:44:04
Publikacja w dniu:
2021-02-19
Zmiany:
Podejrzyj