OBWIESZCZENIE O II LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI - KM 218/18

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW GW1G/00071367/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Artur Mac, Kancelaria Komornicza nr III w Gorzowie Wielkopolskim na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:w dniu 24.02.2020 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim mającego siedzibę przy ul. Chopina 52 w sali nr 227, odbędzie się druga licytacja prawa własności gruntu i budynku położonego: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Graniczna 12 a, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GW1G/00071367/2, stanowiącego własność na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej: Grzegorza Korejwo i Jolanty Kowalik-Korejwo, tj.:

1) działka gruntu o nr ewid. 751/2, o powierzchni 0,0656ha, zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem garażowo-gospodarczym;

2) budynek mieszkalny jednorodzinny, w zabudowie wolnostojącej, niepodpiwniczony, 1,5 kondygnacyjny; powierzchnia użytkowa budynku wynosi 118,70mkw, na którą słada się:

- parter o pow. użyt. 67,90mkw w tym: przedsionek, hall, pokój dzienny, łazienka z wc, kuchnia, spiżarka;

- poddasze mieszkalne o pow. użyt. 50,80mkw w tym: trzy pokoje, hall, łazienka z wc.

Budynek wyposażony w instalacje: gazową, wodno-kanalizacyjną, elektryczną (siłową i oświetleniową), c.o. lokalne gazowe i kominkowe.

3) budynek garażowo-gospodarczy o łącznej pow. użyt. 24,00 mkw, wyposażony w instalację elektryczną.

W księdze wieczystej GW1G/00071367/2 ujawnione jest prawo użytkowania wieczystego gruntu natomiast zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, z dniem 01.01.2019r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności. Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej stanowi zaświadczenie potwierdzające przekształcenie zgodnie z art. 4 ww. ustawy. Zgodnie z art. 7 ww. ustawy z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłatę.

Suma oszacowania wynosi 401 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 267 733,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 160,00zł.

Rękojmię uiszcza się na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA II O. Centrum w Gorzowie 02 1020 1967 0000 8602 0038 1343 z zastrzeżeniem, iż wpłatę należy dokonać najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji ( zgodnie z art. 962 §1 kpc ) - liczy się data wpływu na konto komornika, w tytule wpłaty należy wskazać : rękojmia za nieruchomość nr GW1G/00071367/2, sygn. akt KM 218/18 l u b gotówką w kasie Kancelarii Komornika. Rękojmia może być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Przy licytacji będą zachowane ustawowe warunki licytacyjne, jeżeli dodatkowym publicznym obwieszczeniem nie będą podane do wiadomości warunki odmienne.Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z przepisem art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz w dni powszednie od godz. 08:00 do godz.14:00 przeglądać, w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. przy ul.Chopina 52 bl.10, pok. 117, pod sygn. akt VIII Co 1215/16 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy uprawnionego rzeczoznawcy, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Przy nabyciu nieruchomości powstaje obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zastrzega sie możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyny.

   

Komornik Sądowy

 

 

 

Artur Mac

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O II LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI - KM 218/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Artur Mac
Dokument z dnia:
2019-12-18
Publikacja w dniu:
2019-12-18
Opis zmiany:
b/d