OBWIESZCZENIE KM 1330/14

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW GW1G/00097543/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Artur Mac na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 3 grudnia 2019r. o godz.09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim mającego siedzibę przy ul. Chopina 52 w sali nr 227, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Anna Magdalena Tokarska położonej: 66-415 Kłodawa, Santocko, ul. Wiejska 4, numer działki 515/5, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze

KW GW1G/00097543/8, tj:

- nieruchomość, stanowiąca niezabudowaną działkę gruntu o numerze ewid. 515/5 znajduje się na obszarze przeznaczonym pod tereny planowanej, wolnostojącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej; przez teren działki przebiega gazociąg, wobec czego ustalono strefę ochronną, po 20 metrów od osi gazociągu, dla której obowiązują ograniczenia zagospodarowania i użytkowania.

Suma oszacowania wynosi 111 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 83 775,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania,

to jest 11 170,00zł.

Rękojmię uiszcza się na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA II O. Centrum w Gorzowie

02 1020 1967 0000 8602 0038 1343, w tytule wpłaty należy wskazać : rękojmia za nieruchomość nr GW1G/00097543/8, sygn. akt KM 1330/14 l u b gotówką w kasie Kancelarii Komornika. Rękojmia może być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Przy licytacji będą zachowane ustawowe warunki licytacyjne, jeżeli dodatkowym publicznym obwieszczeniem nie będą podane do wiadomości warunki odmienne. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom zwraca się ją niezwłocznie - art. 963 kpc. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z przepisem art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

Zgodnie z przepisem art. 969 kpc: § 1. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Uiszczoną część ceny zwraca się. Następstwa te sąd stwierdza postanowieniem, na które przysługuje zażalenie. § 2. Od nabywcy nie składającego rękojmi, który nie wykonał warunków licytacyjnych, ściąga się rękojmię w trybie egzekucji należności sądowych. § 3. Z rękojmi utraconej przez nabywcę lub od niego ściągniętej pokrywa się koszty egzekucji związane ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona, jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz w dni powszednie od godz. 08:00 do godz.14:00 przeglądać, w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Chopina 52 bl.10,

pok. 117, pod sygn. akt VIII Co 981/18 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy uprawnionego rzeczoznawcy, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego, akta egzekucyjne.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Przy nabyciu nieruchomości powstaje obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyny.

   

Komornik Sądowy

 

 

 

Artur Mac

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE KM 1330/14

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Artur Mac
Dokument z dnia:
2019-09-19
Publikacja w dniu:
2019-09-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Artur Mac
Dokument z dnia:
2019-09-19
Publikacja w dniu:
2019-09-19
Opis zmiany:
b/d