OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Km 997/16

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Urszula Przetacka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu 18 września 2019r. o godz. 09:00

w budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim

mającego siedzibę przy ul. Chopina 52 bl. 10 w sali nr 227,

 

odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości lokalowej- lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego: 66-400 Gorzów Wlkp.,ul. Aleja Konstytucji 3 Maja 28/117, dla którego Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GW1G/00093736/0, którego właścicielem jest Halina Dąbrowska. Z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 7269423/1000000000 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu oraz w prawie własności części wspólnych budynku. Lokal mieszkalny nie posiada pomieszczenia przynależnego.

W ramach współwłasności części wspólnych budynku właściciel lokalu może korzystać z pomieszczenia piwnicznego o powierzchni 2,00 m2, usytuowanego na poziomie kondygnacji podziemnej budynku.

Przedmiotowa nieruchomość lokalowa położona jest na X ( ostatnim ) piętrze budynku mieszkalnego. Lokal mieszkalny składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 36,80 m2 ( dane wg wypisu z rejestru lokali i odpisu księgi wieczystej oraz dokumentów lokalu ). Lokal o funkcji mieszkalnej eksploatowany jest zgodnie z przeznaczeniem. Ogrzewanie pomieszczeń z sieci miejskiej ( zainstalowane co ), ciepła woda użytkowa z sieci miejskiej. Budynek wyposażony w dźwig osobowy - dwie windy osobowe obsługujące każde piętro budynku.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 92 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 69 450,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 260,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Przy czym stosownie do art. 962 § 1 kpc "przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg". Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

GBS Barlinek

31 8355 0009 0054 9336 2000 0001

z zastrzeżeniem, iż wpłata winna wpłynąć na rachunek komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji (w tytule wpłaty należy wskazać - rękojmia za nieruchomość GW1G/00093736/0, sygn. akt Km 997/16)

Zgodnie z przepisem art.976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ul.Chopina 52/bl. 10 pok. odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Więcej informacji: www.gorzow1.komornik.org

Komornik Sądowy

Urszula Przetacka

 

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Km 997/16

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Urszula Przetacka
Dokument z dnia:
2019-07-05
Publikacja w dniu:
2019-07-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Urszula Przetacka
Dokument z dnia:
2019-07-05
Publikacja w dniu:
2019-07-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Urszula Przetacka
Dokument z dnia:
2019-07-05
Publikacja w dniu:
2019-07-05
Opis zmiany:
b/d