OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Urszula Przetacka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 20 grudnia 2021r. o godz. 09:00
w budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 blok 10, sala 227

odbędzie się druga licytacja udziału w wysokości 1/2 w prawie współwłasności nieruchomości położonej:66-460 Witnica, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GW1G/00044493/6. 
Działka gruntu nr 183/6, wg wypisu z rejestru gruntów, ma powierzchnię wynoszącą 0,0321 ha ( 321 m2). Wg wypisu z rejestru gruntów działkę stanowi użytek określany symbolem B, oznaczającym w nomenklaturze ewidencyjnej jako tereny mieszkaniowe. Działka całości wykorzystywana jest na cele rekreacyjne ( urządzony przydomowy ogród ) z nasadzeniami roślin ozdobnych ( przeważają drzewa i krzewy iglaste ). Ponadto na terenie działki usytuowana jest wiata rekreacyjna konstrukcji drewnianej z dachem dwuspadowym krytym gontem bitumicznym i utwardzoną posadzką oraz niewielkie oczko wodne z niską kaskadą z kamieni polnych. Dostępne sieci infrastruktury – działka nie jest bezpośrednio uzbrojona, dostępne są w bezpośrednim sąsiedztwie, biegnące w drodze dojazdowej ( działka nr 183/3 ) wszystkie media tj. kanalizacja sanitarna oraz sieć gazowa, wodna, energetyczna i teletechniczna.

Suma oszacowania udziału dłużnika wynosi 5 950,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 3 966,67zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 595,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Przy czym stosownie do art. 962 § 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
GBS Barlinek
31 8355 0009 0054 9336 2000 0001
z zastrzeżeniem, iż wpłata winna wpłynąć na rachunek komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji (w tytule wpłaty należy wskazać - rękojmia za nieruchomość (GW1G/00044493/6, sygn. akt Km 2756/14).

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz.08:00 do godz.14:00 można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ul.Chopina 52/bl. 10 pok. odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
UWAGA:
W związku z stanem epidemii wirusa SarsCov2 zobowiązuje się strony oraz uczestników do zapoznania z zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. nr 84/2020 określające tryb uczestnictwa w rozprawach oraz poruszaniu się po budynku. Zarządzenie dostępne pod linkiem:https://gorzow-wlkp.sr.gov.pl/zarzadzenie-nr-842020-prezesa-sadu-rejonowego-w-gorzowie-wlkp-z-dnia-20-maja-2020r,new,mg,1.html,656
Więcej informacji: www.gorzow1.komornik.org

Komornik Sądowy

Urszula Przetacka

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Urszula Przetacka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 20 grudnia 2021r. o godz. 09:00
w budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 blok 10, sala 227

odbędzie się druga licytacja udziału w wysokości 1/2 w prawie współwłasności nieruchomości położonej:66-460 Witnica, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GW1G/00044493/6 należącego do dłużnika: Henryka Połka
Działka gruntu nr 183/6, wg wypisu z rejestru gruntów, ma powierzchnię wynoszącą 0,0321 ha ( 321 m2). Wg wypisu z rejestru gruntów działkę stanowi użytek określany symbolem B, oznaczającym w nomenklaturze ewidencyjnej jako tereny mieszkaniowe. Działka całości wykorzystywana jest na cele rekreacyjne ( urządzony przydomowy ogród ) z nasadzeniami roślin ozdobnych ( przeważają drzewa i krzewy iglaste ). Ponadto na terenie działki usytuowana jest wiata rekreacyjna konstrukcji drewnianej z dachem dwuspadowym krytym gontem bitumicznym i utwardzoną posadzką oraz niewielkie oczko wodne z niską kaskadą z kamieni polnych. Dostępne sieci infrastruktury – działka nie jest bezpośrednio uzbrojona, dostępne są w bezpośrednim sąsiedztwie, biegnące w drodze dojazdowej ( działka nr 183/3 ) wszystkie media tj. kanalizacja sanitarna oraz sieć gazowa, wodna, energetyczna i teletechniczna.

Suma oszacowania udziału dłużnika wynosi 5 950,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 3 966,67zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 595,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Przy czym stosownie do art. 962 § 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
GBS Barlinek
31 8355 0009 0054 9336 2000 0001
z zastrzeżeniem, iż wpłata winna wpłynąć na rachunek komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji (w tytule wpłaty należy wskazać - rękojmia za nieruchomość (GW1G/00044493/6, sygn. akt Km 2756/14).

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz.08:00 do godz.14:00 można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ul.Chopina 52/bl. 10 pok. odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
UWAGA:
W związku z stanem epidemii wirusa SarsCov2 zobowiązuje się strony oraz uczestników do zapoznania z zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. nr 84/2020 określające tryb uczestnictwa w rozprawach oraz poruszaniu się po budynku. Zarządzenie dostępne pod linkiem:https://gorzow-wlkp.sr.gov.pl/zarzadzenie-nr-842020-prezesa-sadu-rejonowego-w-gorzowie-wlkp-z-dnia-20-maja-2020r,new,mg,1.html,656
Więcej informacji: www.gorzow1.komornik.org

Komornik Sądowy

Urszula Przetacka

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Urszula Przetacka
Opublikował:
Urszula Przetacka
Dokument z dnia:
2021-11-27 12:08:15
Publikacja w dniu:
2021-11-27
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Urszula Przetacka
Opublikował:
Urszula Przetacka
Dokument z dnia:
2021-11-27 12:04:12
Publikacja w dniu:
2021-11-27
Zmiany:
Podejrzyj