Obwieszczenie o terminie licytacji nieruchomości położej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Szwoleżerów 16, GW1G/00032236/0, w sprawie GKm 1/19

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Marek Onyszkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-03-2020 o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim mającego siedzibę przy ul. Fryderyka Chopina 52 B/10 w sali nr 227, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika: ATAGOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nieruchomości - działka nr 640 o powierzchni 1440 mkw położonej pod adresem: Gorzów Wielkopolski, ul. Szwoleżerów 16, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1G/00032236/0. Suma oszacowania wynosi 204 000 zł netto, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 153 000 zł plus VAT 23%. Licytant przystępujący do przetargu składa rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 400 zł najpóżniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię składa się w gotówce w kancelarii komornika. Rękojmię można złożyć także na konto komornika: 76 10901900 0000 0001 1272 8831, z zastrzeżeniem, że znajdzie się ona na rachunku komornika w dniu poprzedzającym przetarg albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Marek Onyszkiewicz

 

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

Komornik Sądowy

Marek Onyszkiewicz

 

Rejestr zmian dla: Obwieszczenie o terminie licytacji nieruchomości położej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Szwoleżerów 16, GW1G/00032236/0, w sprawie GKm 1/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marek Onyszkiewicz
Dokument z dnia:
2020-02-06
Publikacja w dniu:
2020-02-06
Opis zmiany:
b/d