Obwieszczenie o terminie licytacji nieruchomości GW1G/00117529/1 w sprawie Km 582/20

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Marek Onyszkiewicz, Kancelaria Komornicza w Gorzowie Wielkopolskim nr IV na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-05-2021 o godz.13:30 w auli budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Myśliborskiej 30, odbędzie się pierwsza licytacja należącej do dłużnika Krystian Maćkowski nieruchomości - niezabudowanej działki gruntu nr 103/1 o powierzchni 4,6733 ha (ŁV, PsVI i RV), położonej: 66-446 Deszczno, Dzierżów, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1G/00117529/1. Suma oszacowania wynosi 84 400 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 63 300 zł. Licytant przystępujący do przetargu składa rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 440 zł najpóżniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię składa się w gotówce w kancelarii komornika. Rękojmię można złożyć także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 76 10901900 0000 0001 1272 8831, z zastrzeżeniem, że znajdzie się ona na rachunku komornika w dniu poprzedzającym przetarg albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Rejestr zmian dla: Obwieszczenie o terminie licytacji nieruchomości GW1G/00117529/1 w sprawie Km 582/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Marek Onyszkiewicz
Opublikował:
Marek Onyszkiewicz
Dokument z dnia:
2021-04-13 16:44:48
Publikacja w dniu:
2021-04-13
Zmiany:
Podejrzyj