I Licytacja nieruchomości położonej 66-415 Kłodawa Zdrojowa 3

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 32864

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Piotr Zalewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 08-07-2022r. o godz. 09:00

w Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. 66-400 GORZÓW WLKP., CHOPINA 52/bl. 10 s. 104 odbędzie się pierwsza licytacja

wieczystego użytkowania nieruchomości składającej się z działki gruntowej nr 53/16 o pow. 700 m2 zabudowana budynkiem niemieszkalnym wykorzystywanym na cele mieszkalne w zabudowie wolno stojącej, budynkiem gospodarczym, szopą drewnianą oraz wiatą, stanowiące od gruntu odrębna nieruchomość. Powierzchnia budynku mieszkalnego 69,59m2 (składająca się z salon, kuchnia, łazienka, dwa pokoje, 3 pomieszczenia, garderoba) położonej: 66-415 Kłodawa, ul. Zdrojowa 3, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Gorzowie Wlkp.prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 32864 [NKW GW1G/00032864/1] stanowiące własność dłużniczki. Suma oszacowania wynosi 98 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 73 500,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 800,00zł. Na podstawie art. 962§1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Wpłaty rękojmi w w/w sposób dokonać można w kancealarii komornika czynnej w dniach i godzinach urzędowania kancelarii. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska SA 87109019000000 000105376615 (decyduje data wpływu środków na rachunek w treści przelewu proszę o wskazanie sygn sprawy Km 823/16 z dopiskiem wadium). Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy CHOPINA 52/bl. 10 (Biuro Obsługi Interesanta) 117 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik informuje, iż nabycie w drodze licytacji nieruchomości podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959) i obciąża nabywce.

 

Rejestr zmian dla: I Licytacja nieruchomości położonej 66-415 Kłodawa Zdrojowa 3

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Piotr Zalewski
Opublikował:
Piotr Zalewski
Dokument z dnia:
2022-05-16 13:06:53
Publikacja w dniu:
2022-05-16
Zmiany:
Podejrzyj