FORMULARZE DOTYCZĄCE OPIEKUNA TYMCZASOWEGO / БЛАНКИ ТИМЧАСОВОГО ОПІКУНА

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-dotyczace-opiekuna-tymczasowego--w-wersjach-jezykowych-polskiej-i-ukrainskiej

1. Kiedy ustanawiany jest opiekun tymczasowy?

Opiekun tymczasowy ustanawiany jest dla małoletniego obywatela Ukrainy:

a) który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz

b) posiadającego Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

a który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osób dorosłych odpowiedzialnych za niego zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

2. Kto może być kandydatem na opiekuna tymczasowego?

Kandydatem na opiekuna tymczasowego może być osoba pełnoletnia będąca:

- krewnym małoletniego,

- powinowatym małoletniego,

- inną osobą dającą rękojmię należytego wykonywania obowiązków opiekuna.

W braku kandydatów z wyżej wymienionych grup, na wniosek sądu w ciągu 48 godzin, kandydata zobowiązana jest wskazać jednostka organizacyjna pomocy społecznej.

 

3. Czy opiekunem tymczasowym dla więcej niż jednego małoletniego obywatela Ukrainy może być ustanowiona jedna osoba?

Dla więcej niż jednego małoletniego można ustanowić tę samą osobę opiekunem tymczasowym, a dla rodzeństwa należy - w miarę możliwości - ustanowić tę samą osobę.

 

4. Gdzie składa się wniosek o ustanowienie opiekuna tymczasowego?

Do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce pobytu małoletniego.

 

5. Czy do ustanowienia opiekuna tymczasowego  konieczne jest złożenie wniosku?

Postępowanie o ustanowienie opiekuna tymczasowego sąd będzie prowadził nie tylko na podstawie złożonego wniosku, ale także w każdym przypadku uzyskania jakiejkolwiek informacji, że jest konieczne ustanowienie opiekuna tymczasowego.

 

6. Kto może złożyć wniosek o ustanowienie opiekuna tymczasowego?

- Straż Graniczna,

- wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa,

- prokurator,

- Policja,

- kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,

- przedstawiciele organizacji międzynarodowych lub pozarządowych zajmujących się udzielaniem pomocy cudzoziemcom,

- osoba sprawująca faktyczną pieczę nad małoletnim,

- osoba, która objęła faktyczną pieczę nad małoletnim po wjeździe przez małoletniego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i sprawuje ją w dniu złożenia wniosku,

- inne osoby lub podmioty, w ramach swoich zadań.

 

7. W jaki sposób złożyć wniosek o ustanowienie opiekuna tymczasowego?

Wniosek należy wypełnić w języku polskim, który jest językiem urzędowym przed sądem.

Wzory wniosków o ustanowienie opiekuna tymczasowego, także z tłumaczeniem na język ukraiński, są dostępne do pobrania w każdym sądzie rejonowym, a także na stronach internetowych sądów rejonowych i na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

8. Co w sytuacji, gdy osoba zainteresowana nie zna języka polskiego?

Osoba niewładająca językiem polskim ma prawo do bezpłatnego korzystania z pomocy tłumacza. W takiej sytuacji należy zwrócić się do sądu o przyznanie tłumacza:

- we wniosku o ustanowienie opiekuna tymczasowego,

- w toku sprawy o ustanowienie opiekuna tymczasowego.

 

9. Czy z wnioskiem o ustanowienie opiekuna tymczasowego związane są koszty?

Od wniosku o ustanowienie opiekuna tymczasowego nie pobiera się żadnych opłat.

           

10. W jakim czasie sąd powinien ustanowić opiekuna tymczasowego?

Sąd rozpoznaje sprawę bezzwłocznie.

 

11. Jakie czynności podejmuje sąd w toku postępowania o ustanowienie opiekuna tymczasowego?

Sąd na rozprawie:

- przesłuchuje kandydata na opiekuna tymczasowego,

- przesłuchuje osobę sprawującą faktyczną pieczę nad małoletnim,

- może zarządzić okazanie dokumentów umożliwiających ustalenie tożsamości wnioskodawcy, uczestników oraz małoletniego,

- może zarządzić okazanie dokumentów dotyczących małoletniego, a będących w posiadaniu wnioskodawcy, uczestników.

Nadto sąd powinien wysłuchać małoletniego, w związku z czym na wezwanie sądu  osoba, pod której pieczą znajduje się małoletni, zobowiązana jest stawić się w sądzie wraz z małoletnim.

 

12. Czy w postępowaniu o ustanowieniu opiekuna tymczasowego zawsze konieczne jest przeprowadzenie rozprawy?

Sąd może rozpoznać sprawę także na posiedzeniu niejawnym bez potrzeby stawiennictwa w sądzie kandydata na opiekuna tymczasowego z małoletnim.

 

13. Jakim dokumentem opiekun tymczasowy będzie się posługiwał załatwiając wszelkie sprawy małoletniego?

Opiekun tymczasowy załatwiając sprawy dotyczące małoletniego musi okazać odpis postanowienia sądu o ustanowieniu go opiekunem tymczasowym.

 

14. Co zrobić w razie utraty odpisu postanowienia o ustanowieniu opiekuna tymczasowego?

W każdym czasie można złożyć wniosek o wydanie odpisu postanowienia o ustanowieniu opiekuna tymczasowego do sądu, który wydał takie postanowienie. Wniosek nie wymaga uzasadnienia. We wniosku należy wskazać imię i nazwisko małoletniego, dla którego ustanowiono opiekuna, sygnaturę akt sprawy oraz - o ile to możliwe - datę wydania postanowienia i dane wnioskodawcy. Wniosek jest wolny od opłat.

 

15. Ważne informacje i pouczenia:

 

- Kiedy sąd pisemnie uzasadnia postanowienie o ustanowieniu opiekuna tymczasowego?

Postanowienie o ustanowieniu opiekuna tymczasowego sąd uzasadnia tylko na żądanie uczestnika postępowania zgłoszone w terminie tygodniowym:

- od dnia ogłoszenia  postanowienia – w przypadku wydania postanowienia na rozprawie,

- od dnia doręczenia postanowienia – w przypadku wydania postanowienia na posiedzeniu niejawnym.

 

- W jaki sposób można odwołać się od postanowienia o ustanowieniu opiekuna tymczasowego?

 Od postanowienia o ustanowieniu opiekuna tymczasowego przysługuje apelacja do właściwego sądu okręgowego, którą należy złożyć za pośrednictwem sądu, który wydał zaskarżone postanowienie, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej postanowienia z uzasadnieniem.

 

- Kto sprawuje nadzór nad opiekunem tymczasowym?

Nadzór nad realizacją praw i obowiązków przez opiekuna tymczasowego sprawuje ośrodek pomocy społecznej lub inna wskazana jednostka organizacyjna pomocy społecznej właściwa ze względu na miejsce pobytu małoletniego. W tym celu sąd doręcza odpis postanowienia o ustanowieniu opiekuna tymczasowego właściwej jednostce pomocy społecznej.

 

- Czy opiekun tymczasowy ma obowiązek informowania o zmianie miejsca pobytu, a jeżeli tak, to kogo?

Ustanowiony przez sąd opiekun tymczasowy zobowiązany jest do informowania o zmianie miejsca pobytu swojego i małoletniego właściwy sąd oraz jednostkę pomocy społecznej właściwą dla dotychczasowego miejsca ich pobytu.

- Jakie ma uprawnienia i obowiązki opiekun tymczasowy?

 Opiekun tymczasowy jest upoważniony do reprezentowania małoletniego oraz sprawowania pieczy nad jego osobą i majątkiem. Sąd w postanowieniu może określić inaczej zakresu praw i obowiązków opiekuna tymczasowego.

 


Важлива інформація щодо призначення тимчасового опікуна
 

1. В якому випадку призначається тимчасовий опікун?

Тимчасовий опікун призначається для малолітнього громадянина України:

a) який прибув на територію Республіки Польща з території України у зв’язку з воєнними діями, що ведуться на території цієї держави, та

b) має Карту поляка, і який разом з близькими родичами прибув на територію Республіки Польща через воєнні дії,

і який перебуває на території Республіки Польща без піклування дорослих осіб, що відповідають за нього відповідно до законодавства, чинного в Республіці Польща.

 

2. Хто може стати тимчасовим опікуном?

Кандидатом в тимчасові опікуни може бути повнолітня особа, яка є:

- кровним родичем малолітнього,

- родичем малолітнього з боку батька чи матері, які є для нього нерідними,

- іншою особою, яка може гарантувати належне виконання обов’язків опікуна.

При відсутності кандидатів з вказаних вище груп, на вимогу суду протягом 48 годин кандидата зобов’язаний визначити структурний підрозділ органів соціальної допомоги.

 

3. Чи тимчасовим опікуном для більш ніж одного малолітнього громадянина України може бути призначена одна особа?

Для більш ніж одного малолітнього можна призначити тимчасовим опікуном ту саму особу, а для братів і сестер слід – за можливості – призначати ту саму особу.

 

4. Куди подається заява про призначення тимчасового опікуна?

В районний суд за місцем перебування малолітньої особи.

 

5. Чи для призначення тимчасового опікуна обов’язково подавати заяву?

Суд вестиме провадження у справі про призначення тимчасового опікуна не лише на підставі поданої заяви, а й у кожному випадку отримання будь-якої інформації, що існує необхідність призначення тимчасового опікуна.

 

6. Хто може подати заяву про призначення тимчасового опікуна?

- Прикордонна варта РП,

- війт, бургомістр, мер міста, староста (голова) повіту, маршалок воєводства,

- прокурор,

- поліція,

- керівники структурних підрозділів органів соціальної допомоги,

- представники міжнародних або громадських організацій, що займаються наданням допомоги іноземцям,

- особа, яка фактично піклується про малолітню особу,

- особа, яка здійснює фактичне піклування про малолітню особу після її в’їзду на територію Республіки Польща і здійснює піклування станом на день подання заяви,

- інші особи або суб’єкти, в рамках своїх завдань.

 

7. Який порядок подання заяви про призначення тимчасового опікуна (wniosek o ustanowienie opiekuna tymczasowego)?

Заяву необхідно заповнити польською мовою, яка є офіційною мовою провадження в суді.

Зразки заяв про призначення тимчасового опікуна, в тому числі з перекладом українською мовою, можна взяти в будь-якому районному суді, а також на сайтах районних судів і на сайті Міністерства юстиції.

 

8. Що робити в ситуації, якщо зацікавлена особа не знає польської мови?

Особа, яка не володіє польською мовою, має право на безкоштовну допомогу перекладача. У такій ситуації слід звернутися в суд з проханням призначити перекладача:

- у заяві про призначення тимчасового опікуна,

- під час розгляду справи про призначення тимчасового опікуна.

 

9. Чи подання заяви про призначення тимчасового опікуна вимагає якихось витрат?

Подання заяви про призначення тимчасового опікуна є безкоштовним.

           

10. Протягом якого часу суд повинен призначити тимчасового опікуна?

Суд розглядає справу якнайшвидше.

 

11. Які дії виконує суд у ході провадження в справі про призначення тимчасового опікуна?

Суд під час розгляду справи:

- проводить опитування кандидата в тимчасові опікуни,

- проводить опитування особи, яка здійснює фактичне піклування про малолітнього,

- може вимагати надання документів, що посвідчують особу заявника, учасників і малолітньої особи,

- може вимагати надання документів, що стосуються малолітнього, які є в розпорядженні заявника та учасників.

Крім того, суд повинен вислухати малолітню особу, у зв’язку з чим на виклик суду особа, яка піклується про малолітнього, зобов’язана явитися в суд разом з ним.

 

12. Чи у рамках провадження в справі про призначення тимчасового опікуна завжди проводиться слухання?

Суд може розглянути справу також у закритому засіданні без необхідності явки в суді кандидата в тимчасові опікуни з малолітнім.

 

13. Яким документом користуватиметься тимчасовий опікун, вирішуючи всі справи малолітнього?

Тимчасовий опікун, вирішуючи справи, що стосуються малолітньої особи, повинен пред’явити офіційну копію (odpis) ухвали суду про його призначення тимчасовим опікуном.

 

14. Що робити у випадку втрати офіційної копії (odpisu) ухвали про призначення тимчасового опікуна?

У будь-який момент можна подати заяву про надання офіційної копії ухвали про призначення тимчасового опікуна в суд, який прийняв таку ухвалу. Така заява не вимагає обґрунтування (вказання причин). У заяві слід вказати ім’я та прізвище малолітньої особи, для якої призначено опікуна, номер справи та – наскільки це можливо – дату винесення ухвали і дані заявника. Подання такої заяви є безкоштовним.

 

15. Важлива інформація і роз’яснення:

 - Коли суд у письмовій формі надає обґрунтування (мотивувальну частину) до ухвали про призначення тимчасового опікуна?

Ухвала про призначення тимчасового опікуна обґрунтовується судом лише на вимогу учасника провадження, надіслану протягом тижня:

- з моменту проголошення ухвали – у випадку прийняття ухвали під час слухання,

- з моменту вручення ухвали – у випадку прийняття ухвали у закритому засіданні.

 

- Яким чином можна оскаржити ухвалу про призначення тимчасового опікуна?

Ухвалу про призначення тимчасового опікуна можна оскаржити шляхом подання апеляційної скарги у відповідний окружний суд. Апеляційна скарга подається за посередництвом суду, який прийняв оскаржену ухвалу, протягом двох тижнів з моменту вручення стороні, яка оскаржує ухвалу, ухвали разом з обґрунтуванням (мотивувальною частиною).

 - Хто здійснює нагляд за тимчасовим опікуном?

Нагляд за реалізацією прав та обов’язків тимчасовим опікуном здійснює центр соціальної допомоги або інший структурний підрозділ органів соціальної допомоги за місцем перебування малолітньої особи. З цією метою суд передає офіційну копію ухвали про призначення тимчасового опікуна компетентному підрозділу органів соціальної допомоги.

 - Чи тимчасовий опікун зобов’язаний інформувати про зміну місця перебування, а якщо так, то кого?

Призначений судом тимчасовий опікун зобов’язаний інформувати про зміну місця перебування свого і малолітньої особи відповідний суд та структурний підрозділ органів соціальної допомоги за попереднім місцем перебування.

 -Які права та обов’язки тимчасового опікуна?

Тимчасовий опікун вповноважений представляти малолітню особу та піклуватися про неї та про майно. Суд в ухвалі може визначити обсяг прав та обов’язків тимчасового опікуна інакше.

Rejestr zmian dla: FORMULARZE DOTYCZĄCE OPIEKUNA TYMCZASOWEGO / БЛАНКИ ТИМЧАСОВОГО ОПІКУНА

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-04-12 08:37:15
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Zmiany:
Podejrzyj