Realizacja obowiązku informacyjnego o ochronie danych osobowych

Realizacja obowiązku informacyjnego o ochronie danych osobowych.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy, że:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Chopina 52 bl.10 z uwzględnieniem regulacji zawartych w Ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych dotyczących danych, których współadministratorem jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

2)       Kontakt z inspektorem ochrony danych w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. e-mali: iod@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

3)      Pani/Pana dane będą przetwarzane w zakresie realizacji ustawowych zadań sądu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e lub art.9 ust.1 lit. g -  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 r oraz na podstawie szczegółowych przepisów prawa:

 • Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018.577 t.j.),
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz.U.2017.459 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2018.395 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2018.800 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. (Dz.U.2018. 23 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2018.155 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, (Dz.U.2017 poz.1904 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U.2018. 475 ze zm.),
 • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r- Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U z 2015r, poz. 2316),
 • Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r- w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz nr 5, poz.22 z 2003r z póź. zm.).

4)      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5)      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.

6)      Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7)      Pani/ Pana wniosek będą rozpoznawane według obowiązujących przepisów prawa.

8)      Informuję, iż ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9)      Podanie danych osobowych w zakresie wymagalnym ustawodawstwem jest obligatoryjne (opisane w pkt. 3).

10)  Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne w zakresie zawierania umowy a ich niepodanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy.

11)  Pani/Pana dane nie są profilowane.

Pani/Pana dane mogą być przekazana do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie w sytuacji wynikającej z przepisów prawa.

Rejestr zmian dla: Realizacja obowiązku informacyjnego o ochronie danych osobowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-06
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-06
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-29
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d