Postanowienie X Ns 316/18

Sygnatura akt X Ns 316/18                                                                                                                        

POSTANOWIENIE

 

Gorzów Wielkopolski, dnia 18 czerwca 2018 r.

 

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim X Wydział Cywilny w następującym składzie:

 

Przewodniczący: SSR Anita Woźniak-Domina

 

po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2018 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Adriana Głuszczak

złożenie wykazu inwentarza po Cezary Głuszczak

 

postanawia:

I. ogłosić o złożeniu wykazu inwentarza przez Adriana Głuszczak po Cezarym Głuszczak, PESEL 66052911778, zmarłym w dniu 15 listopada 2015 r. w Zielonej Górze, ostatnio stale zamieszkałym            w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Leona Wyczółkowskiego 9/5.

II. pouczyć, że:

a) ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt 1 k.p.c.).;

b) ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w związku z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).

c) osoby wymienione w pkt b (art. 637 § 1 k.p.c.) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Postanowienie X Ns 316/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-07-04
Publikacja w dniu:
2018-07-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-07-04
Publikacja w dniu:
2018-07-04
Opis zmiany:
b/d