Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości GW1G/00078268/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Urszula Przetacka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 17 kwietnia 2019r. o godz. 10:00

w budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim

mającego siedzibę przy ul. Chopina 52 bl. 10 w sali nr 227

 

odbędzie się druga licytacja udziału  w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości położonej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Niemcewicza 41a, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą GW1G/00078268/7.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem o charakterze komercyjnym (warsztatowo-magazynowym z zapleczem socjalno- biurowym) stanowiącym dawne zabudowania mienia wojskowego. Łączna powierzchnia zabudowy budynku wynosi 713m2 (wg danych z kartoteki budynków Urzędu Miejskiego w Gorzowie Wlkp.). Nieruchomość bezpośrednio uzbrojona jest w sieci: instalacji elektrycznej (w tym siła), instalacji wodnej, instalacji telekomunikacyjnej. Na dzień dokonania oględzin przez rzeczoznawcę majątkowego, budynek podzielony był na dwie odrębne funkcjonalne części, oddzielone od siebie trwałymi przegrodami z osobnym wejściem od frontu budynku.

Szczegółowy układ funkcjonalny, oraz charakterystyka techniczna i wyposażenie w urządzenia zostały opisane w operacie szacunkowym.

Suma oszacowania udziału dłużnika wynosi 345 691,50zł (kwota brutto, która zawiera podatek VAT w wysokości 23%) , zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 230 461,00zł. (kwota brutto, która zawiera podatek VAT w wysokości 23%). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 569,15zł. (kwota brutto, która zawiera podatek VAT w wysokości 23%).

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce, albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

GBS Barlinek

31 8355 0009 0054 9336 2000 0001

z zastrzeżeniem, iż wpłatę należy dokonać najpóźniej do dnia poprzedzającego termin licytacji- liczy się data wpływu na konto komornika (w tytule wpłaty należy wskazać - rękojmia za nieruchomość GW1G/00078268/7 ,sygn. akt Km 1795/13).

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ul.Chopina 52/bl. 10 pok. odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

Więcej informacji: www.gorzow1.komornik.org

                                                 Komornik Sądowy

Urszula Przetacka

 

Rejestr zmian dla: Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości GW1G/00078268/7

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Urszula Przetacka
Dokument z dnia:
2019-03-08
Publikacja w dniu:
2019-03-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Urszula Przetacka
Dokument z dnia:
2019-03-08
Publikacja w dniu:
2019-03-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Urszula Przetacka
Dokument z dnia:
2019-03-07
Publikacja w dniu:
2019-03-07
Opis zmiany:
b/d