Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości GW1G/00061202/5, GW1G/00067191/6, GW1G/00075167/8 stanowiących jedną funkcjonalną całość

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Urszula Przetacka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 17 kwietnia 2019r. o godz. 11:00

w budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim

mającego siedzibę przy ul. Chopina 52 bl. 10 w sali nr 227

 

odbędzie się druga licytacja:

1) nieruchomości gruntowej- działki gruntu oznaczonej nr ewid. 94/13 o pow. 5.437 m kw zabudowanej murowanym budynkiem mieszkalnym, łącznikiem pomiędzy budynkiem mieszkalnym a budynkiem świetlicy - w trakcie rozbudowy, budynkiem gospodarczym - byłą stodołą, położonej w Marwicach , gm Lubiszyn, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą GW1G/00061202/5 stanowiącej własność dłużniczki - Marzanny Marat.

Suma oszacowania wynosi 1 103 310,00zł (kwota brutto, która zawiera podatek VAT w wysokości 23%)

2) nieruchomości gruntowej- działki gruntu oznaczonej nr ewid. 94/32 o pow. 565 m kw, położonej w Marwicach , gm

Lubiszyn, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą GW1G/00067191/6 stanowiącej własność dłużniczki - Marzanny Marat. Właściciel gruntu jest Gmina Lubiszyn, działka gruntu znajduje się w użytkowaniu wieczystym dłużniczki do dnia 16.07.2097r.

Suma oszacowania wynosi 16 728,00zł (kwota brutto, która zawiera podatek VAT w wysokości 23%)

3) nieruchomości gruntowej- działki gruntu oznaczonej nr ewid. 94/34 o pow. 1 818 m kw, położonej w Marwicach , gm Lubiszyn, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą GW1G/00075167/8 stanowiącej własność dłużniczki - Marzanny Marat.

Suma oszacowania wynosi 3 813,00zł (kwota brutto, która zawiera podatek VAT w wysokości 23%)

 

Przedmiotowe nieruchomości stanowią jedną funkcjonalną całość.

 

Suma oszacowania łączna dla ww. nieruchomości wynosi 1 123 851,00zł (kwota brutto, która zawiera podatek VAT w wysokości 23%), zaś cena wywołania łączna dla ww. nieruchomości jest równa 2/3 sumy oszacowania łącznej dla ww. nieruchomości i wynosi 749 234,00zł (kwota brutto, która zawiera podatek VAT w wysokości 23%). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania łącznej dla ww. nieruchomości , to jest 112 385,10zł. (kwota brutto, która zawiera podatek VAT w wysokości 23%).

Rękojmia powinna być złożona w gotówce, albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

GBS Barlinek

31 8355 0009 0054 9336 2000 0001

z zastrzeżeniem, iż wpłatę należy dokonać najpóźniej do dnia poprzedzającego termin licytacji- liczy się data wpływu na konto komornika (w tytule wpłaty należy wskazać - rękojmia za nieruchomość ,sygn. akt Km 2940/12).

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ul.Chopina 52/bl. 10 pok. odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

Więcej informacji: www.gorzow1.komornik.org

 

 

 

Komornik Sądowy

Urszula Przetacka

 

Rejestr zmian dla: Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości GW1G/00061202/5, GW1G/00067191/6, GW1G/00075167/8 stanowiących jedną funkcjonalną całość

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Urszula Przetacka
Dokument z dnia:
2019-03-08
Publikacja w dniu:
2019-03-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Urszula Przetacka
Dokument z dnia:
2019-03-08
Publikacja w dniu:
2019-03-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Urszula Przetacka
Dokument z dnia:
2019-03-07
Publikacja w dniu:
2019-03-07
Opis zmiany:
b/d