Konkurs na urzednika - Prez. K. 1001-210/18

Dyrektor                                                                   Gorzów Wlkp., dnia 13 września 2018 r.

Sądu Rejonowego

w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 bl. 10

tel.(95) 7 256 465, fax (95) 7 256 850

e-mail: kadry@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

e-mail: www.gorzow-wlkp.sr.gov.pl

 

oznaczenie konkursu: Prez. K. 1001-210/18

 

Dotyczy: konkurs na urzędnika

 

 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. ogłasza konkurs

 na staż urzędniczy / wolne stanowisko urzędnika sądowego

- praca w wydziale

- 1 wolne stanowisko

 

Wymagania:

 

I. Niezbędne:

1. wykształcenie minimum średnie, mile widziane wyższe I stopnia i dalsze

2. pełna zdolność do czynności prawnych,

3. nieposzlakowana opinia, wysoki poziom kultury osobistej,

4. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

5. przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

7. biegła umiejętność posługiwania się programem Word/Office, Exel,

8. znajomość metod i techniki pracy biurowej, zdolność analitycznego myślenia,  

9. umiejętność szybkiego pisania na komputerze, znajomość ortografii i interpunkcji,

10. obsługa urządzeń biurowych (ksero, fax, drukarka itp.),

11. samodzielność, operatywność, kreatywność, komunikatywność, dokładność, szybka zdolność kojarzenia i logicznego myślenia, pomysłowość i wykazywanie własnej inicjatywy, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole.

 

II. Nadto pożądane:

 - doświadczenie w pracy czy praktyce zawodowej lub aktywizacja zawodowa w sądownictwie, znajomość ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, znajomość ustawy o urzędnikach państwowych, znajomość ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, umiejętności pracy w zespole.

 

Opis stanowiska:

Do obowiązków pracownika będzie należało m.in.:

1. protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach sądowych,

2. terminowe i prawidłowe wykonywanie zarządzeń sędziego i poleceń kierownika,

3. zakładanie i prowadzenie akt sądowych,

4. wysyłanie wezwań, zawiadomień, odpisów orzeczeń,

5. wykonywanie innych czynności z zakresu administracji sądowej.

 

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

1. podanie i CV,

2. kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje,

3. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

5. oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych,

6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

 

Kandydaci poddani zostaną wieloetapowemu konkursowi - sprawdzenie wiedzy, umiejętności, predyspozycji oraz zdolności ogólnych kandydata do wykonania obowiązków urzędnika.

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014, poz.400).

 

Zgłoszenia kandydaci mogą składać w terminie do dnia: 21 września 2018 roku

na adres:

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 bl. 10, 66-400 Gorzów Wlkp.

Oddział Kadr pokój nr 305 - wraz z podaniem oznaczenia konkursu

lub osobiście.

 

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu wraz z podaniem miejsca i terminu przeprowadzenia konkursu będzie dostępna w dniu 27 września 2018 roku w gablocie budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. na parterze w budynku nr 10, oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. www.gorzow-wlkp.sr.gov.pl

 

 

 

        Dyrektor

Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

 

       /-/ Alicja Wiszewska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. oraz Dyrektor Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Chopina 52 bl.10,

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: iod@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 12 miesięcy a na podstawie zgody wynikającej z  art. 6 ust 1 lit.a - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. okres ten może zostać wydłużony o kolejne 3 miesiące.

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

9) Administrator nie planuje przetwarzać Pani/Pana danych osobowych w innym celu.

Rejestr zmian dla: Konkurs na urzednika - Prez. K. 1001-210/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-29
Publikacja w dniu:
2018-10-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-22
Publikacja w dniu:
2018-10-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-08
Publikacja w dniu:
2018-10-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-09-27
Publikacja w dniu:
2018-09-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-09-14
Publikacja w dniu:
2018-09-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-09-14
Publikacja w dniu:
2018-09-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-09-14
Publikacja w dniu:
2018-09-14
Opis zmiany:
b/d