Konkurs na etat urzędniczy


Gorzów Wlkp., dnia 12 marca 2018 r.

Dyrektor

Sądu Rejonowego

w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 bl. 10

tel.(95) 7 256 465, fax (95) 7 256 850

e-mail: kadry@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

e-mail: www.gorzow-wlkp.sr.gov.pl

 

oznaczenie konkursu: Prez. K. 1001-70/18

 

Dotyczy: konkurs na urzędnika

 

 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. ogłasza konkurs

 na staż urzędniczy / wolne stanowisko urzędnika sądowego

- praca w wydziale

- 1 wolne stanowisko

 

Wymagania:

 

I. Niezbędne:

1. wykształcenie minimum średnie, mile widziane wyższe I stopnia i dalsze

2. pełna zdolność do czynności prawnych,

3. nieposzlakowana opinia, wysoki poziom kultury osobistej,

4. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

5. przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

7. biegła umiejętność posługiwania się programem Word/Office, Exel,

8. znajomość metod i techniki pracy biurowej, zdolność analitycznego myślenia,  

9. umiejętność szybkiego pisania na komputerze, znajomość ortografii i interpunkcji,

10. obsługa urządzeń biurowych (ksero, fax),

11. samodzielność, operatywność, kreatywność, komunikatywność, dokładność, szybka zdolność kojarzenia i logicznego myślenia, pomysłowość i wykazywanie własnej inicjatywy, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole.

 

II. Nadto pożądane:

 - doświadczenie w pracy czy praktyce zawodowej lub aktywizacja zawodowa w sądownictwie, znajomość ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, znajomość ustawy o urzędnikach państwowych, znajomość ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, umiejętności pracy w zespole.

 

 

Opis stanowiska:

Do obowiązków pracownika będzie należało m.in.:

1. protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach sądowych,

2. terminowe i prawidłowe wykonywanie zarządzeń sędziego i poleceń kierownika,

3. zakładanie i prowadzenie akt sądowych,

4. wysyłanie wezwań, zawiadomień, odpisów orzeczeń,

5. wykonywanie innych czynności z zakresu administracji sądowej.

 

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

1.podanie i CV,

2.kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje,

3.oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

4.oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

5.oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych,

6.oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

7.oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

 

 

Kandydaci poddani zostaną wieloetapowemu konkursowi - sprawdzenie wiedzy, umiejętności, predyspozycji oraz zdolności ogólnych kandydata do wykonania obowiązków urzędnika.

 

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014, poz.400).

 

 

Zgłoszenia kandydaci mogą składać w terminie do dnia: 16 marca 2018 r.

na adres:

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 bl. 10, 66-400 Gorzów Wlkp.

Oddział Kadr pokój nr 305 - wraz z podaniem oznaczenia konkursu

lub osobiście.

 

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu wraz z podaniem miejsca i terminu przeprowadzenia konkursu będzie dostępna w dniu 20 marca 2018 roku w gablocie budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. na parterze w budynku nr 10, oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. www.gorzow-wlkp.sr.gov.pl

 

 

 

 

        Dyrektor

Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

 

       /-/ Alicja Wiszewska

Rejestr zmian dla: Konkurs na etat urzędniczy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-04-06
Publikacja w dniu:
2018-04-06
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-04-06
Publikacja w dniu:
2018-04-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-29
Publikacja w dniu:
2018-03-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-20
Publikacja w dniu:
2018-03-20
Opis zmiany:
Uzupełnienie o kolejny etap
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-12
Publikacja w dniu:
2018-03-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-12
Publikacja w dniu:
2018-03-12
Opis zmiany:
b/d