OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

2019-04-05

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Urszula Przetacka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu 15 maja 2019r. o godz. 09:00

w budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim

mającego siedzibę przy ul. Chopina 52 bl. 10 w sali nr 227,

 

odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego- spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Popławskiego 54/12 , wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górczyn" (adres spółdzielni: 66-400 Gorzów Wlkp., ul.Czereśniowa 6), dla którego Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GW1G/00103832/7, przysługującego Tomaszowi Fogler.

 

Przedmiotowy lokal mieszkalny położony jest na VI piętrze i składa się z dwóch pokoi (jeden z balkonem), przedpokoju, łazienki, wc i kuchni. Łączna powierzchnia użytkowa wszystkich pomieszczeń wynosi 39,10 m2.

Lokal posiada instalację wodno-kanalizacyjną, gazową, instalację c.o. cwu, instalację elektryczną oraz instalację teletechniczną. Centralne ogrzewanie z sieci miejskiej – zamontowane w lokalu grzejniki żeberkowe. Ciepła woda użytkowa pozyskiwana bezpośrednio z sieci miejskiej.

 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 111 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 83 250,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 100,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Przy czym stosownie do art. 962 § 1 kpc "przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg". Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

GBS Barlinek

31 8355 0009 0054 9336 2000 0001

z zastrzeżeniem, iż wpłata winna wpłynąć na rachunek komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji (w tytule wpłaty należy wskazać - rękojmia za nieruchomość GW1G/00103832/7, sygn. akt Km 814/18)

Zgodnie z przepisem art.976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ul.Chopina 52/bl. 10 pok. odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Więcej informacji: www.gorzow1.komornik.org

Komornik Sądowy

Urszula Przetacka

 

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Urszula Przetacka
Dokument z dnia:
2019-04-05
Publikacja w dniu:
2019-04-05
Opis zmiany:
b/d